Nejčastější dřeviny v našich lesích

V České republice jsou nejvýznamnějšími lesními dřevinami podle porostní plochy:

  • smrk ztepilý (52,4%),
  • borovice lesní (17%),
  • buk lesní (7%),
  • duby (6,8%),
  • modřín opadavý (3,9%),
  • bříza bělokorá (2,8%) a jedle bělokorá (1%),
  • Ostatní listnáče (javory, jeřáby, jasany, jilmy…) potom zaujímají 7,9% plochy aostatní jehličnany 0,2%.

Plocha jehličnatých dřevin se mezi lety 2000 – 2008 zmenšila o 2,31 procentního bodu. Z toho se zmenšila plocha smrku o 34 808 ha. Je to výsledek úsilí lesníků o přírodě bližší druhovou strukturu lesů ČR a cílené finanční podpory státu zaměřené na zabezpečení nezbytného podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesních porostů . Ovšem zásadnější změna druhového složení je vázána především na obnovu lesů (částečně i na výchovné zásahy). Z toho důvodu jde o velmi dlouhodobý proces.

Zdroj: Wikipedia.org 2014